Историческа справка за гр. Нови пазар

В антична древност и през средновековието Новопазарският район е бил гъсто населен. Многобройни са селищата, крепостите, некрополите, от праисторическа, антична и късно антична епоха, от Първото и Второ българско царство. /1/

В тези земи са живяли и се кръстосвали пътищата на различни племена и народи, като културата на всички тях се е наслоявала през вековете и оказвала благотворно влияние при създаване на Българската народност, при сформиране на старобългарската материална и духовна култура. Новопазарските земи стават център на Българската държава, на българската държавност и култура./2/

Според някои автори селището Нови пазар е разположено в подножието на местността "Стана" и основаването му свързват с времето на Първото Българско царство /В.Маринов/. Установяването на сегашното му местоположение отнасят към края на XVII и началото на XVIII век, свързано с легенди обясняващи възникването му с разкриване на пазар /кръстовище на важни пътища за Варна, Русе и Добруджа/с разоряване на околни селища или с разрушаване на старото поселище от кръстоносците в 1444 г. /К.Шкорпил, проф. А.Ищирков/. /3/

Нови пазар - общ изглед 1906 г.

С турския завоевателен поход от 1388 г. цялата серевоизточна част на България, а в това число и земите на Новопазарския край попадат под Отоманско робство. Значителна част от населението е избита. Започва процес на насилствено ислямизиране на останалото население добиващо масов характер през следващите столетия. /4/

Нови пазар - общ изглед 1926 г. Стрелката сочи първата болница

Името на Нови пазар, като силно укрепено селище с крепост, се свързва с похода на Владислав III през 1444 г. На 18 октомври кръстоносците имат тежък кръвопролитен бой продължил 4 денонощия за овладяването му. Избити са всички защитници, разграбено и опожарено е селището и крепостта. Войските остават 4 дни в Нови пазар след което започва похода към Провадия и Аксаково довел до битката на 10 ноември завършила със смъртта на Владислав Варненчик./5/

Нови пазар - общ изглед 1930 г.

Началото на обществено икономическия напредък на Нови пазар следва да се отнесе към втората половина на XVIII в. Той е предизвикан от радикалните социално- икономически процеси и обществени изяви, характеризиращи нашето национално Възраждане, и е свързан с притока на български заселници от съседните български села. Контактите с руските войски, които многократно влизали в Нови пазар през 1774,

Нови пазар - площада 1930 г.

1810, 1828 и 1829 г. способствували за повдигане на националното съзнание на местните българи и за засилване на стремежите им към свободата. /6/ Войните се съпровождали с многобройни бедствия и злини за местното население. Въпреки трудностите много често българите открито се включвали и подпомагали руската армия с храни и фуражи, служели като водачи и разузнавачи. /7/

Нови пазар - септември 1944 г.

Следващия период до Освобождението се хактеризира с по-осезателното развитие на социално-икономическите отнощения. Населението е нарастнало /според преброяването През 1865 г. то е 1 717 души/. Заедно с традиционните отрасли земеделие и животновъдство, разпространение получават занаятите. Разширява се дейността на местните търговци. Нараства търговския 9бмен на местния пазар. През 1863-64 год. е

Нови пазар . 1978 г. с изгдед на новата болница

построено шосето Шумен - Нови пазар - Варна. Расте делът на бългаите занаятчийското проиводство и търговияа. Построена е и първата ЖП линия Русе - Каспичан - Варна (1863-1867 г). Нови пазар се очертава като икономически център на района. Засилват се цъковно-националните борби, осъзната е нуждата от просвета. /8/

В периода на Освободителната война 1877-78 г. Нови пазар не е бил в района на активни бойни действия. Източният отряд на княз Александрович блокира турските войски от юи 1877 до януари 1878 г. в "етириъгълника" на североизточна България, без да им даде възможност да участвуват в сериозни бойни действия. В Нови пазар руските войски влезли на 17.юли 1878 год. Това са частите на 47 Украински полк от 12 пехотна дивизия на източния отряд и 131 Тирасполски полк от 33 пехотна дивизия на същият отряд. В деветмесечния си престой руските войски полагат грижи за изграждане на българското самоуправление. /9/ То е поверено на Градски съвет. Нови паза става околия с 12 общини и 50 селища до 1901 год. когато околията е закрита и възстановена отново в 1925 г.

Важен момент в историята на Нови пазар и официалното му обявяване за град, станало на 10.ХII.1883 г. с княжески указ N-1071.

Преминал през тежките години на войните 1912 - 1918 г. на недоимък, оскъдица и глад, през годините на Деветоюнския преврат и Септемврийското възстание - години на терор и саморазправа, през тежката икономическа криза 1929 - 1934 г. на фащистката диктатура и размирните години на антифашистката борба през 1939 - 1944 г. на 9.1Х.1944 г. Нови пазар тръгна по пътя на социализма.

От изостанало предимно селско-стопанско селище, в етапа на социалистическо общество, Нови пазар се превърна в обновен социалистически град с многоотраслова икономика, крупно селско стопанство, с различни културни институции и учреждения, с богат духовен живот.

Политикообществен център на селищна система, а сега на община, по традиция и ред обективни причини Нови пазар има решаваща роля в живота на съседните общини в области, като транспорт, здравеопазване, съобщения, култура и др. Ролята и значението на ОбНС за решаване икономическите обществено политическите задачи, благоустрояването, здравеопазването и културата значително щ нарастнат в условията на все по голямо съчетаване на народното самоуправление с държавна власт. /10/

При представянето на историята на болницата и справката за гр. Нови пазар, са ползвани данни и факти от ведомственото издание "75 години Общинска болница Нови пазар 1913 - 1988", съставител д-р П. Рафаилов, изд. ИЦТТ "Информа".

Пълният книгопис, послужил като основа за това издание можете да видите тук >>