Статии, анализи и доклади

18.09.2013 год.

„РЕГИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НЕРАВЕНСТВА В БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Научен доклад на тема „РЕГИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ И НЕРАВЕНСТВА В БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, презентиран от д-р Атанас Атанасов и с постер на тема „Клиничен опит от лечението на четири случая с Тежък остър панкреатит в условията на общинска болница”, представен от доц. д-р Белчо Белчев. >>

Състояние на общинското здравеопазване в България

Доклад на д-р Атанас АТАНАСОВ – управител на "Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Добри Беров” ЕООД в гр. Нови пазар, изнесен пред Общоевропейски форум >>

03.08.2011 год.

Икономически и финансов анализ на дейността на “МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ“ ЕООД за второ тримесечие на 2011г.

В настоящият анализ са разгледани данните от счетоводния баланс, отчетите за приходи и разходи, отчета за разделно финансиране на дейностите за  второто тримесечие на 2011 год. Приложени са икономическите и медико-статистическите показатели за дейността.

Целта на анализа е да покаже вярно и точно финансовото състояние на Дружеството към 30.06.2011 год. >>

03.08.2011 год.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ” ЕООД ГР. НОВИ ПАЗАР ЗА ІІ-ро ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011г.

Сравнителното анализиране на показателите за второто тримесечие на 2011г. спрямо тези за първото на същата година показва редица тенденции, перспективи и проблеми в дейността на „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар.

За формирането на правилни изводи и съответни управленски решения следва да се вземат предвид както цикличните промени в естествената заболеваемост, свързани със сезонност, движение на населението и епидемиологична обусловеност, така и структурата на договорените със здравноосигурителната каса дейности.

Показателят “използваемост на леглата в дни” през ІІ-рото тримесечие е 68.30  дни, което означава, че при среден брой легла 66 те са били заети на 75.06%. >>

10.06.2011 год.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „МБАЛ Д-Р ДОБРИ БЕРОВ” ЕООД ГР. НОВИ ПАЗАР ЗА І-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011г.

Настоящият анализ има за цел предоставянето на информация за тенденциите, перспективите и проблемите в дейността на „МБАЛ Д-р Добри Беров” ЕООД гр. Нови пазар през първото тримесечие на 2011г.

При анализирането на количествените и качествените показатели за дейността на лечебното заведение следва да се вземат предвид както извършените промени в структурата и нивата на компетентност на клиничните и параклиничните отделения съгласно новите медицински стандарти, така и особеностите, произтичащи от новите изисквания в НРД-2011 и неговите приложения.

През 2009г. лечебното заведение е имало сключен договор с РЗОК - Шумен за >>